REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO LOGO IPA (Instytutu Pawła Adamowicza)

I. Organizator: Magdalena Adamowicz
1. Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego logo Instytutu Pawła Adamowicza, które nawiązuje do wartości jakie IPA ma reprezentować (link do dokumentu)

II. Przedmiot konkursu:
1. Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logo IPA (Instytutu Pawła Adamowicza)
2. Logo powinno jednoznacznie kojarzyć się z IPA. Może nawiązywać do tradycji i historii Gdańska – walki o wolność, demokrację i solidarność, do wartości europejskich i humanistycznych, powinno być zrozumiałe także w kontekście euroatlantyckim.
3. Logo nie może zawierać w sobie obecnie obowiązującej oficjalnej wersji herbu Gdańska.

III. Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i otwarty.
2. Konkurs adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, uczniów, studentów osób, które czują się kreatywne i znają podstawy graficzne.
- osób fizycznych i osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkałych na terenie Polski.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV niniejszego
Regulaminu.
2) Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.
3) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji
Konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:
1. Projekt logo powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji jpg.
2. Projekt logo powinien być przedstawiony w dwóch wersjach kolorystycznych:
wielobarwnej i czarno-białej mieszczący się w polu 20 cm x 20 cm, 15 cm x 15 cm, 7 cm x 7 cm oraz 2 cm x 2 cm.
3. Czcionki użyte w projekcie muszą zostać zamienione na krzywe (czcionki powinny być użyte z katalogu open font).
4. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika konkursu.
5. Zgłoszone prace muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu i ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw do zgłoszonych prac.
6. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach itp.
7. Kompletne prace konkursowe powinny zostać wysłane na maila promocja@adamowiczmagdalena.pl – w tytule: Konkurs: logo IPA, imię nazwisko

V. Komisja konkursowa i kryteria oceny prac konkursowych:
1. Komisja Konkursowa powołana jest do oceny spełnienia przez Uczestników Konkursu wymagań określonych w Regulaminie, oceny Prac Konkursowych oraz wyboru najlepszego projektu.
2. Skład Komisji Konkursowej stanowić będą 4 osoby wskazane przez Magdalene Adamowicz
3. Kryteria oceny prac:
1) walory artystyczne: pomysł, komunikatywność, wyrazistość, czytelność, estetyka, oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń,
2) walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki,
3) walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Decyzja Komisji Konkursowej wymaga zatwierdzenia Magdaleny Adamowicz.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Informację o zmianie terminów Organizator zamieści na swojej stronie Facebook.

VI. Ogłoszenie wyników:
1. Planowana data ogłoszenia wyników: 31.01.2021 .
2. Główna informacja o zwycięskiej pracy i jej autorze zostanie podana na fanpage.
3. Organizator skontaktuje się bezpośrednio tylko z laureatem Konkursu w celu ustalenia terminu dopełnienia formalności i przekazania nagrody.

VII. Nagroda:
1. Komisja dokona wyboru tylko jednego zwycięskiego projektu na logo.
2. Zwycięski projekt może zostać wdrożony do użytku codziennego i wykorzystywany komercyjnie. Jeżeli komisja tak postanowi, zwycięska praca zostanie nagrodzona.
3. Zwycięska praca, która zostanie zatwierdzona do użytku komercyjnego nagrodę finansową w wysokości 1 000 zł brutto.
6. Nagrodzona praca staje się własnością Organizatora w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną.
5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, jeśli w jej ocenie złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych późniejszych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VIII. Prawa autorskie:
1. Przekazanie praw autorskich zostanie opisane w odrębnej umowie o dzieło na zasadach ustalonych z autorem wybranego projektu.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich związane z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu.
3. Pytania i wątpliwości należy kierować do Biura biuro@adamowiczmagdalena.pl.
4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizacje konkursu, nie jest również stroną.